Tekst

Gebruikersreglement en privacy bepalingen

Door een account aan te maken en bijdragen te leveren aan het Joods Monument, accepteert u onderstaande voorwaarden als Gebruiker.

Gebruikersreglement

De Gebruiker zal geen beledigende, racistische, onfatsoenlijke of (op welke grond dan ook) als onrechtmatig te beschouwen bijdragen plaatsen.

De Gebruiker geeft het Joods Monument uitdrukkelijk en onherroepelijk het recht zijn/haar bijdrage via de site openbaar te maken.

De Gebruiker geeft het Joods Monument uitdrukkelijk en onherroepelijk het recht derden toestemming te geven de bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken, op de site of daarbuiten, uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden en met naamsvermelding van de Gebruiker. Hiervan zijn uitgezonderd die bijdragen waarvan de Gebruiker door middel van een copyright vermelding meldt dat ze niet mogen worden gebruikt.

Als de Gebruiker in een bijdrage werk van een derde gebruikt moet de Gebruiker daartoe voorafgaande toestemming hebben verkregen van die derde en altijd diens naam duidelijk als bron vermelden. De Gebruiker moet in dat geval de derde op de hoogte stellen van het recht van het Joods Monument om de bijdrage van de Gebruiker openbaar te maken en door derden voor niet-commerciële doeleinden te laten gebruiken.

De Gebruiker vrijwaart het Joods Monument tegen aanspraken van derden op grond van inbreuken die zijn/haar bijdrage maakt op rechten van die derden.

De Gebruiker moet te allen tijde de grootste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van informatie over anderen en hun identiteit, uit respect voor de privacy van die anderen en hun verwanten.

Recht van redactie

De redactie van het Joods Monument beoordeelt bijdragen van gebruikers naar eigen inzicht.

De hieronder genoemde maatregelen kunnen worden getroffen op grond van overtreding van een bepaling van dit Reglement of om een zwaarwegende andere reden, ter uitsluitende beoordeling van de redactie van het Joods Monument.

De redactie mag een bijdrage aanpassen of verwijderen.

De redactie mag een Gebruiker de toegang tot de site tijdelijk of voor altijd ontzeggen, onder meer door het blokkeren en/of opheffen van de registratie van de gebruiker en het weren van bijdragen van bepaalde IP-adressen.

Privacy bepalingen

Het Joods Monument benadrukt dat het voor de Auteur mogelijk is zijn/haar bijdrage te leveren onder pseudoniem.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat bij gebruik van zijn/haar naam als Gebruikersnaam, deze voor iedere internetgebruiker waarneembaar is en met zoekmachines gevonden kan worden.

Het Joods Monument maakt geen gebruik van de persoons- of contactgegevens van de gebruikers. Deze gegevens worden veilig en vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

Het Joods Monument is niet aansprakelijk voor de inhoud van de op de site geplaatste bijdragen of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of uit informatie verkregen van de site.

Wijzigingen van het Reglement

Het Joods Monument heeft het recht de inhoud van dit Gebruikersreglement te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden