Biografie

Over Salomon Abas

In Het Joodsche Weekblad van 19 juni 1942 staat op pagina 3 onder de titel: Bij het één-jarig bestaan van het N.J.K.O. het volgende over Salomon Abas te lezen:

Nu het Nieuw Joodsch Kamerorkest met zijn concert van Maandag 22 Juni a.s. in den Joodschen Schouwburg het éénjarig bestaan hoopt te herdenken, mogen hier enkele mededeelingen volgen met betrekking tot den dirigent van dat ensemble, aan wiens initiatief en ijver het niet in de laatste plaats is te danken geweest, dat het N.J.K.O. zich gedurende het korte tijdsverloop van zijn bestaan een zeer goeden naam heeft kunnen verwerven.

S. Abas werd op 28 april 1900 te Amsterdam geboren. Hij ontving een grondige muzikale opleiding, waarbij de studie van het viool-, piano- en hobospel de bijzondere belangstelling van den jongen musicus genoot; een langdurig verblijf in het buitenland verschafte hem later de gelegenheid zich ook in het dirigeeren te bekwamen. Ofschoon Abas krachtens zijn leeftijd nog tot de jongeren gerekend kan worden, heeft hij toch reeds zijn zilveren jubileum als toonkunstenaar kunnen vieren: als vijftienjarige betrad hij reeds het podium. Naast zijn werkzaamheden als uitoefenend musicus vond Abas tevens gelegenheid een rol te spelen in de organisatie van zijn beroep.

Als componist is Abas bijzonder actief geweest. Tal van kleinere en grootere werken van zijn hand zagen het licht, velen in het z.g. lichtere genre, doch ook composities op het gebied der concertmuziek, zooals het reeds enkele malen door het Nieuw Joodsch Kamerorkest onder leiding van den auteur uitgevoerde "Serenata barocca".