Artikel

Gebruikersreglement

Instemming met de bepalingen van dit Reglement
Wanneer een belangstellende voor het eerst de site van de Community Joods Monument (“de Site”) bezoekt dient de belangstellende het Reglement te lezen en zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de bepalingen van het Reglement, alvorens te worden toegelaten als Gebruiker.

Definitie Auteur
Een Gebruiker die een bijdrage levert aan de Community Joods Monument bijvoorbeeld in de vorm van een verhaal of een reactie, wordt beschouwd als Auteur.

Rechten Community Joods Monument
• De redactie van de Community Joods Monument beoordeelt bijdragen van een Auteur naar eigen inzicht. De redactie mag een bijdrage aanpassen of verwijderen.
• De Community Joods Monument mag naar eigen inzicht een Gebruiker de toegang tot de Site tijdelijk of voor altijd ontzeggen, onder meer door het blokkeren opheffen van de registratie van de Gebruiker en het weren van bijdragen van bepaalde IP-adressen.
• De hierboven genoemde maatregelen kunnen worden getroffen op grond van overtreding van een bepaling van dit Reglement of om een zwaarwegende andere reden, ter uitsluitende beoordeling van de redactie van de Community Joods Monument.

Verplichtingen van de Auteur
• De Auteur zal geen beledigende, racistische, onfatsoenlijke of (op welke grond dan ook) als onrechtmatig te beschouwen bijdragen plaatsen.
• De Auteur geeft de Community Joods Monument uitdrukkelijk en onherroepelijk het recht zijn/haar bijdrage via de Site openbaar te maken alsmede het recht derden toestemming te geven de bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken op de Site of daarbuiten, maar uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden.
• Als de Auteur in een bijdrage werk van een derde gebruikt moet de Auteur daartoe voorafgaande toestemming hebben verkregen van die derde en altijd diens naam duidelijk als bron vermelden. De Auteur moet in dat geval de derde op de hoogte stellen van het recht van de Community Joods Monument de bijdrage van de Auteur openbaar te maken en door derden voor niet-commerciële doeleinden te laten gebruiken.
• De Auteur vrijwaart de Community Joods Monument tegen aanspraken van derden op grond van inbreuken die zijn/haar bijdrage maakt op rechten van die derden.

Verplichtingen van de Gebruiker
• De Gebruiker die een bijdrage van een andere Gebruiker geheel of gedeeltelijk wil reproduceren of openbaar wil maken buiten de Site, bijvoorbeeld voor onderzoek of educatie, moet daartoe voorafgaande toestemming vragen aan de Auteur van die bijdrage of aan de redactie van de Community Joods Monument.
• De Gebruiker moet te allen tijde de grootste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van informatie over anderen en hun identiteit uit respect voor de privacy van die anderen en hun verwanten.

Privacy bepalingen
• Het is aan de Auteur om zijn/haar persoonsgegevens al dan niet openbaar te maken. De Community Joods Monument benadrukt dat het voor de Auteur mogelijk is zijn/haar bijdrage te leveren onder pseudoniem.
• De Auteur aanvaardt uitdrukkelijk dat bij keuze voor vermelding van zijn/haar persoonsgegevens deze voor iedere internetgebruiker waarneembaar zijn en met zoekmachines terug te vinden.
• De Community Joods Monument maakt geen gebruik van de gegevens van de Gebruikers. Deze gegevens worden veilig en vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan derden.
Zie ook de disclaimer van het Digitaal Joods Monument.

Aansprakelijkheid
• De Community Joods Monument is niet aansprakelijk voor de inhoud van de op de Site geplaatste bijdragen of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of uit informatie verkregen van de Site.

Wijzigingen van het Reglement
• De Community Joods Monument heeft het recht de inhoud van dit Gebruikersreglement te wijzigen.
• Iedere Gebruiker moet bij elk bezoek opnieuw kennis nemen van de inhoud van dit Reglement.