Artikel

~ Beperkingen van de bronnen

Wat zijn de beperkingen van deze bronnen?


Voor het Monument is in de meeste gevallen gebruik gemaakt van gemeentelijsten die begin 1941 zijn opgesteld, maar in een aantal gevallen zijn lijsten van 1942 of later gebruikt. Er is dus een ‘gat’ voor wat betreft de periode tussen 10 mei 1940 en de registratie in voorjaar 1941 en soms zelfs tot 1942 of later. Wie in deze tussenliggende periode stierf en geen rouwadvertentie heeft gekregen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad of Het Joodsche Weekblad heeft mogelijk geen plaats gekregen op het Monument. Volgens de voor het Monument gehanteerde definitie worden deze personen wel tot vervolgingsslachtoffers van de Duitse bezetting gerekend. Als bezoeker van de website heeft u de mogelijkheid om dergelijke omissies kenbaar te maken.

Sterfdata

Voor de sterfplaatsen en sterfdata die op het Monument zijn opgenomen, is uitgegaan van de gegevens in In Memoriam, die zijn gebaseerd op de data zoals die door het Rode Kruis zijn vastgesteld. In veel gevallen was het Rode Kruis niet in staat de exacte sterfdatum vast te stellen en is uitgegaan van een veronderstelde of geschatte datum, vaak de laatste dag van een maand dat iemand met zekerheid nog in leven was. Bekend is ook dat de sterfdatum van de gevangenen van kamp Mauthausen die tussen 29 april en 10 mei 1945 zijn omgebracht of omgekomen, door het Rode Kruis allemaal zijn vastgesteld op 10 mei 1945, de dag waarop de overlevenden zijn geregistreerd.
Inmiddels is voor een deel van de joden die uit Nederland naar Auschwitz werden gedeporteerd een meer exacte sterfdatum bekend. De gegevens staan in de recentelijk teruggevonden en gepubliceerde Sterbebücher von Auschwitz / Death books of Auschwitz (München, New Providence, London, Paris 1995) 3 delen.

Mogelijke overlevenden

Tot slot dient hier gewezen te worden op de ‘vermiste personen’. Dit zijn personen van wie het Rode Kruis niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen of zij de oorlog hebben overleefd of niet. Voor de zekerheid is er op het Monument van uitgegaan dat zij wel hebben overleefd. Hun persoonsgegevens zijn anoniem gemaakt of geheel weggelaten. Indien zij deel uitmaakten van een gezin staat op de gezinspagina aangegeven dat er twijfel bestaat over één of meerdere gezinsleden die als overlevend staan vermeld. Zodra nieuwe gegevens bekend zijn zullen dergelijke vermeldingen worden aangepast.