Biography

About Burech Einhorn

For a biographical note see: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 48.